თქვენი კომპანიის/ორგანიზაციის რეკლამირებისთვის საუკეთესო საშუალებაა წერილის ბოლოს ხელმოწერის სახით დაურთოთ პატარა Flash ბანერი რომელიც გაფორმებული იქნება თქვენი სარეკლამო ანიმაციით.

ამის გაკეთება კი არც ისე ძნელია. მხოლოდ გვჭირდება მონდომება და ცოტა მოძველებული Outlook Express-ი.

1. გახსენით Outlook Express-ი და შედით [Options]-ში

2. Mail Format-ში გადართეთ ფორმატირება HTML-ზე

ამის მერე უბრალოდ [OK]

3. მოძებნეთ თქვენი Flash (*.swf) ფაილი და ატვირთეთ ინტერნეტში თქვენს სერვერზე. ეს გვჭირდება იმისათვის რომ ფაილს ქონდეს თავისი ინტერნეტ (URL) მისამართი. მაგ: http://pcmania.ge/animacia.swf

4. გახსენით რომელიმე ტექსტური რედაქტორი (სასურველია Notepad, Wordpad, Dreamweaver და სხვა html რედაქტორი) და ჩააგდეთ ქვემოთ მოცემული კოდი. წითლად მონიშნული ადგილების მაგივრად ჩასვით თქვენი ფლეშ ფაილის ინტერნეტ (URL) მისამართი. მაგ: http://pcmania.ge/animacia.swf

<TITLE></TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR=”#ffffff”>

<CENTER>

<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ id=MyFlashSig width=550 height=300 codebase=”http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0″>

<param name=”movie” value=”My Flash Sig.swf“>

<param name=”quality” value=”high”>

<param name=”play” value=”true”>

<param name=”loop” value=”true”>

<param name=”bgcolor” value=”#ffffff”>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>

<!–

var ShockMode = 0;

if (navigator.mimeTypes && navigator.mimeTypes[“application/x-shockwave-flash”] && navigator.mimeTypes[“application/x-shockwave-flash”].enabledPlugin) {

if (navigator.plugins && navigator.plugins[“Shockwave Flash”])

ShockMode = 1;

} if (ShockMode ) {

document.write(‘<embed src=”My Flash Sig.swf“‘);

document.write(‘ width=550 height=300 bgcolor=”#ffffff” quality=”high” loop=”true”‘);

document.write(‘ TYPE=”application/x-shockwave-flash” PLUGINSPAGE=”http://www.macromedia.com/shockwave/download/”>’);

document.write(‘</EMBED>’);

} else if (!(navigator.appName && navigator.appName.indexOf(“Netscape”)>=0 && navigator.appVersion.indexOf(“2.”)>=0)) { document.write(‘<IMG SRC=”nonflash.gif” width=550 height=300’);

}

//–>

</SCRIPT><NOEMBED><IMG SRC=”nonflash.gif” width=550 height=300 BORDER=0></NOEMBED><NOSCRIPT><IMG SRC=”nonflash.gif” width=550 height=300 BORDER=0></NOSCRIPT></OBJECT>

</CENTER>

</BODY>

მას შემდეგ რაც ჩაასწორებთ ყველაფერს ფაილი შეინახეთ როგორც html ფაილი (Save as > ფაილისსახელი.html)

5.  ახლა კი საჭიროა შენახული html ფაილი მივაბათ ჩვენს წერილებს როგორც ხელმოწერა. ამისათვის უნდა გავხსნათ ახალი წერილი და [Insert Menu]-ში ავირჩიოთ [Signature > more ]

6. ახლა კი ავირჩიოთ “use file as template” და მოძებნეთ თქვენს მიერ შენახული html ფაილი..